Verantwoordingsverslag aanpak Hoogwater

02 augustus 2021 - 11:18

Hierbij het verslag dat Antoin Scholten als voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid tijdens het hoogwater. Dit verslag is wettelijk verplicht. U kunt het gebruiken als feitenrelaas.

Op maandag 12 juli 2021 werd voor Zuid-Limburg een code rood afgegeven in verband met te verwachten extreme regenval. In Limburg-Noord werd de crisisorganisatie actief, vond afstemming met Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de waterpartners plaats en werd de risicocommunicatie naar gemeenten en inwoners in Limburg opgestart. Op 13 juli bleek niet alleen sprake van extreme regenval in Zuid-Limburg, maar ook in de Ardennen en in de Eifel. Hierdoor werd duidelijk dat deze extreme regenval ook zou leiden tot een forse stijging van de waterstanden. Op woensdag 14 juli werd besloten tot een gecoördineerde aanpak (GRIP 4). 


De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord kreeg daarmee de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s. Vervolgens zijn door de voorzitter, in overleg met de burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam, besluiten genomen en noodverordeningen vastgesteld. 


Op dinsdag 20 juli was de hoogwatergolf Limburg uit en kon de crisisfase afgeschaald worden. De nafase zal nog enige tijd voortduren met opruimwerkzaamheden, herstel van de aangerichte schade, indienen van schadeclaims, communicatie en psychosociale (na)zorg. 


Met de afschaling op 20 juli komt een einde aan de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met dit (digitale) verslag verantwoordt hij het verloop van de gebeurtenissen, de besluiten en maatregelen die zijn genomen in de regio Limburg-Noord in de periode van 14 juli tot en met 20 juli 2021. 

 

Verantwoordingsverslag aanpak Hoogwater 2021
 


  • Deel deze pagina: