Crisisorganisatie

Wanneer zich ergens een incident voordoet, zoals een brand of een ongeval, komt de melding via 112 binnen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Centralisten schakelen de hulpdiensten in, zoals een blusvoertuig, ambulance en politiemensen. Wanneer het incident te groot wordt om het met deze materialen en mensen te bestrijden, worden er via de meldkamer meer mensen en middelen opgeroepen. De extra mensen die worden ingezet voor de coördinatie ter plaatse, zijn de (Hoofd) Officieren van Dienst (OvD’s). De OvD’s van hulpdiensten, gemeenten en andere overheden stemmen de hulp af in het zogenaamde motorkapoverleg. Zo kunnen brandweermensen, ambulancemedewerkers en politieagenten zich volledig op de hulpverlening richten. Blijkt het incident te groot voor deze betrokkenen, dan kan besloten worden tot verdere opschaling. Dat wil zeggen meer coördinatie van de hulpdiensten en andere betrokken partijen, zoals de gemeenten of een bedrijf dat bij het incident betrokken is. Wanneer zich een ramp of crisis voordoet werkt men volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure GRIP.

Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Crisisbeheersing

De veiligheidsregio werkt samen met politie, gemeenten, defensie, waterschap, ProRail en geneeskundige hulpverleners. Doel van deze samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd uitvoeren. We brengen risicovolle activiteiten en incidenten, die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand, in kaart, ontwikkelen plannen, leiden medewerkers op en organiseren periodieke oefeningen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Limburg een Provinciaal Risicoprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven welke risico's er zijn in Limburg, de waarschijnlijkheid dat deze daadwerkelijk plaatsvinden en de geschatte impact van zo'n incident of ramp.

GHOR

De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen. Als verbindende schakel stuurt de GHOR haar netwerk van partners in de gezondheidsketen op dit soort momenten aan.

Ook bereidt zij hen hier actief op voor. Daarnaast adviseert de GHOR overheden bij het voorkomen van (grootschalige) incidenten. Dit doet de GHOR om ervoor te zorgen dat de coördinatie van de geneeskundige keten tijdens grootschalige incidenten gewaarborgd is en blijft.

Een voorbeeld is de advisering bij vergunningverlening van evenementen, zoals festivals, grootschalige wedstrijden en grote markten.

Gemeenten

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een belangrijke rol in de crisisorganisatie. Deze rol wordt ook wel 'bevolkingszorg' genoemd. Bevolkingszorg bestaat uit de volgende processen: crisiscommunicatie, publieke zorg (evacuatie, opvang en verzorging), omgevingszorg (bouwkunde, milieubeheer en ruimtegebruik), ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair) en informatiemanagement.

Ook na een incident of crisis ligt er voor gemeenten vaak nog veel werk. Dit proces wordt ‘nafase’ genoemd; denk bijvoorbeeld aan herstelwerkzaamheden, schoonmaak van de openbare ruimte, of verslaglegging en onderzoek.

Alle gemeenten leveren medewerkers die op toerbeurt beschikbaar zijn voor ondersteuning bij incidenten en crises. Deze functionarissen zijn als ze dienst (piket) hebben 24/7 beschikbaar.

Als inwoner

Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg

Als je 112 belt, komt je oproep eerst binnen bij de landelijke centrale in Driebergen. Je geeft door wat er aan de hand is, waar hulp nodig is en welke hulpdienst nodig is.

De medewerker van de centrale in Driebergen verbindt je vervolgens direct door met de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Vanuit de meldkamer staat een medewerker van de politie, brandweer of ambulancedienst je te woord. Als je voor een melding binnen Limburg 112 belt, spreek je dus altijd met iemand van onze meldkamer in Maastricht.

Tijdens een crisis

Regionaal Coördinatiecentrum (RCC)

Bij een crisis zijn, naast operationele mensen zoals brandweermensen, politieagenten en ambulancemedewerkers, heel veel andere medewerkers betrokken.

Hierbij kun je denken aan mensen die alle beschikbare informatie over het incident in kaart brengen of mensen die jou op de hoogte brengen van de gevolgen van de ramp of crisis. In het geval van een ramp of crisis komen dit soort medewerkers in Venlo in het RCC bij elkaar. Op die manier zitten ze dicht bij elkaar en kunnen ze zo snel mogelijk de goede beslissingen nemen.


  • Deel deze pagina: